• De deelnemer mag aan de loopwedstrijd slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
  • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, ongeval of schade opgelopen voor, tijdens of na de wedstrijd.
  • Er wordt verwacht dat de winnaars aanwezig zijn op de prijsuitreiking, de prijzen worden niet nagestuurd.
  • De deelname aan de loopwedstrijd geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
  • Indien de deelnemer verhinderd is om aan het evenement deel te nemen, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
  • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de inrichter.
  • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de inrichter voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Dit geldt voor iedere drager en communicatiemedium. Ook bij publicatie voor promotionele doeleinden van de inrichter, zal de deelnemer hiervoor geen vergoeding claimen. Iedereen kan vanaf de week na afloop van het evenement, één of meerdere foto’s zonder extra kosten downloaden van internet.
  • De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de inrichter opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de inschrijving toestemming aan de inrichter tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de inrichter of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de inrichter dat verzenden respectievelijk verstrekken zal stop zetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de inschrijving toestemming aan de inrichter tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
  • De Inrichter is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich volgens de inrichter onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement door inrichter noodzakelijk wordt geacht.
  • Er is een bewaakte bewaarplaats voor sporttassen voorzien. De inrichter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de inrichter ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.
  • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de natuur en eigendom van anderen en dat hij geen afval achterlaat.